Ir o contido principal

Calidade das augas de baño continentais

Este indicador recolle a valoración da calidade das augas de baño continentais, pertencentes á sección I do Rexistro de Augas de Baño de Galicia (RABG), augas de baño incluídas no Censo de Zonas de Augas de Baño, en relación coa súa calidade microbiolóxica e establece catro categorías (insuficiente, suficiente, boa e excelente).

  • Nome indicador: Calidade das augas de baño, nivel de cumprimento
  • Fórmula: Número de augas de baño continentais pertencentes á sección I do RABG con cualificación sanitaria insuficiente, suficiente, boa e excelente
  • Numerador (a): -
  • Denominador (b): -
  • Definición: Número de augas de baño continentais pertencentes á sección I do RABG con cualificación sanitaria insuficiente, suficiente, boa e excelente
  • Fontes de información: Sistema de información integral do ámbito de inspección na saúde pública (Herme)
  • Ámbito de aplicación poboacional: Galicia
  • Niveis de desagregación: Galicia / Provincia / Concello / Tipo de auga de baño / Auga de baño
  • Ámbito de aplicación temporal: 2011-2022
  • Periodicidade: anual