Ir o contido principal

Prevalencia do consumo de tabaco no último ano en poboación de 15-64 anos

Prevalencia do consumo de tabaco no último ano en poboación de 15-64 anos.

Enquisa sobre alcohol e drogas en España (EDADES)

 • Nome: Enquisa sobre alcohol e drogas en España (EDADES).
 • Periodicidade: Cada 2 anos dende 1995.
 • Responsable: Observatorio Español das Drogas e as Adiccións (OEDA). Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Ministerio de Sanidade.
 • Ámbito xeográfico: Galicia. A enquisa realízase en todo o ámbito nacional, non obstante este conxunto de indicadores constrúense utilizando a mostra galega.
 • Ámbito poboacional: O universo está composto por poboación residente en Galicia de 15 a 64 anos, ambos inclusive.
 • Ámbito temporal: Os períodos de recollida de información de cada unha das edicións foron os seguintes:
  • 2022 15.2.2022 – 3.6.2022
  • 2019: 7.2.2020 – 13.3.2020
  • 2017: 5.2.2018 – 27.4.2018
  • 2015: 1.12.2015 – 18.12.2015 e 7.2.2016 – 29.4.2016
  • 2013: 2.11.2013 – 15.12.2013 e 7.2.2014 – 8.4.2014
  • 2011: 7.11.2011 – 15.12.2011 e 7.2.2012 – 4.4.2012
  • 2009: 15.11.2009 – 15.12.2009 e 1.2.2010 – 31.3.2010
  • 2007: novembro e decembro de 2007 e febreiro e marzo de 2008
  • 2005: novembro e decembro de 2005 e febreiro a abril de 2006
 • Marco de mostraxe: Poboación urbana e rural (concellos menores de 2.000 habitantes) de Galicia, residente en fogares familiares.
 • Procedemento de mostraxe: Para o deseño da mostra tivéronse en conta os últimos datos publicados no momento do deseño da investigación que eran de 2020. Mostraxe por conglomerados trietápica sen substitución. As unidades de primeira etapa son as seccións censuais , as unidades de segunda etapa son as vivendas familiares (fogares) e na terceira etapa seleccionouse un individuo dentro de cada fogar.
 • Tamaño da mostra: Os tamaños das mostras de cada unha das edicións foron os seguintes:
  • 2022: 1.745
  • 2019: 1.276
  • 2017: 1.240
  • 2015: 2.015
  • 2013: 1.990
  • 2011: 1.262
  • 2009: 1.202
  • 2007: 1.600
  • 2005: 1.676
 • Ampliación da mostra: A Comunidade Autónoma de Galicia amplía a mostra inicialmente seleccionada polo estudo nacional  para poder realizar unha análise máis detallada da información e cunha marxe de erro estatístico menor a nivel autonómico.
 • Ponderación: A ponderación para a análise de resultados realízase, dentro da Comunidade Autónoma, en función do tamaño do concello (7 grupos), o sexo e a idade (14 grupos) para corrixir a desproporcionalidade da mostra con respecto ao universo.
 • Método de recollida da información: Entrevista persoal no domicilio. O entrevistador permanece presente durante todo o proceso e recolle o cuestionario unha vez finalizado.
 • Cuestionario: O cuestionario consta de 2 partes: cuestionario do entrevistador e cuestionario autoadministrado, cúbrese por escrito (lapis e papel) e está dispoñible tanto en galego como en castelán. O cuestionario recolle información sobre variables sociodemográficas, consumo e dispoñibilidade de substancias psicoactivas e información sobre percepcións e actitudes sobre as adiccións.

Información

O recurso consta de varias columnas que proporcionan a seguinte información:

 • A columna Período é un campo alfanumérico que indica a referencia temporal á que se refiren os datos.
 • A columna Ámbito é un campo alfanumérico que indica a área xeográfica á que se refiren os datos. Os posibles valores son «Comunidade», «Provincia», «Concello» e «Área sanitaria».
 • A columna Código espazo contén unha referencia alfanumérica da rexión e a columna Espazo proporciona unha descrición desa rexión.
 • O campo Sexo é un campo alfanumérico que indica o sexo das persoas ás que se refiren os datos. Os posibles valores son «Homes», «Mulleres» e «Todos».
 • O campo Grupo idade contén información sobre o grupo de idade.
 • Finalmente, o recurso proporciona a estimación da prevalencia e os límites inferior e superior do intervalo de confianza do 95 %.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Prevalencia Límite inferior (IC95%) Límite superior (IC95%)
2022 Comunidade 12 Galicia Homes Total 44,49 40,98 48,06
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 32,28 29,00 35,75
2022 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 39,50 35,65 43,49
2022 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 37,88 34,86 41,00
2022 Comunidade 12 Galicia Total Total 38,34 35,91 40,84
2020 Comunidade 12 Galicia Homes Total 41,98 37,91 46,15
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 34,98 31,03 39,14
2020 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 39,89 35,30 44,66
2020 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 37,87 34,35 41,54
2020 Comunidade 12 Galicia Total Total 38,46 35,60 41,39
2018 Comunidade 12 Galicia Homes Total 44,17 40,68 47,72
2018 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 33,37 30,09 36,83
2018 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 43,38 39,61 47,22
2018 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 36,74 33,70 39,89
2018 Comunidade 12 Galicia Total Total 38,75 36,32 41,23
2015 Comunidade 12 Galicia Homes Total 40,27 37,08 43,55
2015 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 34,08 30,97 37,32
2015 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 39,09 35,76 42,53
2015 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 36,28 33,40 39,25
2015 Comunidade 12 Galicia Total Total 37,16 34,92 39,46
2013 Comunidade 12 Galicia Homes Total 42,35 39,12 45,65
2013 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 31,28 28,30 34,43
2013 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 38,03 34,70 41,48
2013 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 36,21 33,34 39,18
2013 Comunidade 12 Galicia Total Total 36,81 34,59 39,09
2011 Comunidade 12 Galicia Homes Total 38,84 34,94 42,90
2011 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 30,85 27,18 34,78
2011 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 42,38 38,34 46,52
2011 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 30,68 27,18 34,41
2011 Comunidade 12 Galicia Total Total 34,84 32,13 37,65
2009 Comunidade 12 Galicia Homes Total 44,00 40,07 48,00
2009 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 35,05 31,34 38,95
2009 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 45,66 41,81 49,56
2009 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 32,69 28,96 36,66
2009 Comunidade 12 Galicia Total Total 39,52 36,79 42,31
2007 Comunidade 12 Galicia Homes Total 44,16 40,46 47,93
2007 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 35,80 32,46 39,28
2007 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 49,25 45,86 52,65
2007 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 33,99 30,57 37,59
2007 Comunidade 12 Galicia Total Total 39,97 37,45 42,54
2005 Comunidade 12 Galicia Homes Total 50,59 46,99 54,19
2005 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total 34,92 31,63 38,36
2005 Comunidade 12 Galicia Total 15-34 50,07 46,58 53,56
2005 Comunidade 12 Galicia Total 35-64 37,60 34,23 41,10
2005 Comunidade 12 Galicia Total Total 42,76 40,28 45,27